Postup při projektování a povolování studní

tisk

Studnu je možno realizovat jako průzkumné geologické dílo, nebo jako stavbu (vodní dílo). Jaký je mezi oběma variantami rozdíl?

Studny jsou obecně vodní díla, která slouží pro jímání podzemní vody. Podle technologie hloubení rozeznáváme studny vrtané a kopané, resp. ve specifických geologických podmínkách studny trubkové (zarážené). Studna může být projektována a realizována jako:

  • průzkumné geologické dílo dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických prací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o GP)
  • vodní dílo podle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, a zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, pro toto vodní dílo je nutno získat rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení a povolení k nakládání s vodami
Požadavky na projektanta a zhotovitele

Výše uvedené postupy realizace se zásadně liší účelem díla a úrovní vstupních informací o prozkoumanosti území, geologických a hydrogeologických podmínkách v místě provádění díla a požadavky na jímací objekt (požadovaná vydatnost a kvalita vody). Rozdílné jsou rovněž požadavky na odbornou způsobilost či autorizaci zpracovatele projektové dokumentace:

  • Studny jako průzkumná geologická díla mohou projektovat a provádět pouze právnické a fyzické osoby s příslušným oprávněním (vázaná živnost geologické práce). Projektování, provádění a vyhodnocování průzkumných geologických prací musí vždy zabezpečit osobou s osvědčením odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie (§ 3 odstavec 1 zákona o GP)
  • Projektovou dokumentaci studny jako vodního díla může zpracovat pouze osoba s autorizací pro obor vodohospodářské stavby. Vlastní stavbu studny může realizovat pouze dodavatel s příslušným oprávněním k podnikání (živnost „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“). Při realizaci musí dodavatel jako u každé jiné stavby zajistit odborné vedení provádění stavby dle § 153 zákona č. 183/2006 Sb. stavbyvedoucím s platným oprávněním (autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona č. 360/1992 Sb.).
Evidence geologických prací

Realizace geologických průzkumných prací je vhodná a často i nezbytná v případě nedostatečných vstupních informací o geologické stavbě území, hloubce a vydatnosti zvodnění horninového prostředí a kvalitě podzemní vody. O potřebě a nezbytném rozsahu průzkumu by měl rozhodnout hydrogeolog.

Geologické práce spojené se zásahem do pozemku je nutno podle §7 zákona o GP 30 dnů před jejich zahájením evidovat u České geologické služby. Rozsah evidovaných údajů a postup evidence geologických prací upravuje vyhláška č. 282/2001 Sb. Do dvou měsíců po ukončení, popřípadě schválení geologických prací, je nutno odevzdat jejich výsledky (závěrečnou zprávu, písemnou a grafickou dokumentaci) podle § 12 zákona o GP České geologické službě.

Při vrtání vrtů s délkou nad 30 m a hloubení studní se v obou případech (realizace vodního díla i průzkumného geologického objektu) navíc jedná o činnost prováděnou hornickým způsobem podle § 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti. Na projektování a realizaci takových děl se dále vztahují báňské předpisy.

Dodatečné stavební povolení

Každé průzkumné geologické dílo musí být po ukončení jeho účelu (ověření geologických a hydrogeologických podmínek, odběr vzorků, čerpací zkouška, monitoring podzemní vody atd.) odborně odstraněno. Pro jeho další užívání jako studny je nutno vždy vyřídit dodatečně stavební povolení podle zákona č. 183/2006 Sb. a povolení k nakládání s vodami podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Email this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

Roman Vlček

ENVICOM SAFETY s.r.o. (www.envicom.info)

Napsat komentář