Legalizace studní bez platného povolení

tisk

Studna je jako zdroj vody zásadním předpokladem pro užívání rodinného domu či rekreačního objektu. Mnoho vlastníků si ovšem neuvědomuje, že k užívání studny potřebují stejně jako u každé jiné stavby stavební povolení.

Požadavky platné legislativy

K užívání každé studny, a to včetně objektů realizovaných jako průzkumné geologické dílo (průzkumný vrty, kopaná sonda atd.), je potřeba mít platné stavební povolení podle zákona č. 183/2006 Sb. a povolení k nakládání s vodami podle zákona č. 254/2001 Sb. Výjimku jsou představují pouze:

  • studny pro individuální zásobování domácností pitnou vodou realizované před rokem 1955, které se berou jako povolené (právní předpisy před rokem 1955 žádné povolení u studny nevyžadovaly)
  • studny pro individuální zásobování domácností pitnou vodou se stavebním povolením a povolením k nakládání s podzemními vodami, vydaným před 1.1.2002; u objektů ve vlastnictví právnických osob či pro potřeby podnikání (penziony, zasněžování, zemědělství, výroba atd.) bylo nutno po roce 2007 zajistit nové povolení k nakládání s vodami

Ke dni 1.1.2008 na základě čl. II bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb., kterým byl novelizován vodní zákon, zanikla platnost všech povolení k odběrům podzemní a povrchové vody, vydaných před 1.1.2002. Zánik platnosti povolení se netýkal odběrů podzemní vody z dříve povolených studní, určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou (tj. odběru vody používané k pitným účelům a jinému využití v domácnosti).

Přehled možných variant dalšího postupu při povolení studny je dle doby vzniku studny, účelu odběru vody a stávajících povolení je uveden v následující tabulce.

Vznik studnyÚčel studnyStavební povolení (rozhodnutí o přípustnosti stavby)Povolení k nakládání s vodamiNutno zajistitNezbytné podklady
do 1954individuální zásobování není potřebanení potřebastudna se bere jako povolená -
do 1954odběr k jinému účelu než pro individuální zásobováníneexistujeneexistujestavební povolení, povolení k nakládání s vodamidokumentace skutečného provedení,
posouzení hydrogeologa, dokumentace dle vyhlášky č. 432/20001 Sb.
1955-2001individuální zásobováníexistujenabylo právní moci do konce 2001studna se bere jako povolená-
od 1955individuální zásobováníexistujeneexistujepovolení k nakládání s vodamiposouzení hydrogeologa, dokumentace dle vyhlášky č. 432/20001 Sb.
1955-2001odběr k jinému účelu než pro individuální zásobováníneexistujeneexistuje nebo nabylo právní moci do konce 2001povolení k nakládání s vodamiposouzení hydrogeologa, dokumentace dle vyhlášky č. 432/20001 Sb.
od 1955individuální zásobování i odběr k jinému účeluneexistujeneexistujestavební povolení, povolení k nakládání s vodamidokumentace skutečného provedení,
posouzení hydrogeologa, dokumentace dle vyhlášky č. 432/20001 Sb.

Pro vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami je nutno doložit příslušnému vodoprávnímu úřadu podklady uvedené ve vyhlášce č. 432/2001 Sb., zejména se jedná o:

  • doklad o vlastnickém právu k pozemku, resp. k vodnímu dílu
  • vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie (HG posudek)
  • projektovou dokumentaci stavby, resp. dokumentaci skutečného provedení stavby, zpracovanou osobou s autorizací v oboru vodohospodářské stavby; tato dokumentace se zpracovává včetně vodovodní přípojky, která je rovněž vodním dílem
Na co si dát pozor
  • ověřte si, kdy byla studna vybudována, u starších studní získejte potřebné doklady prokazující stáří studny (doklad o věcném břemenu, kupní smlouva nebo jiným doklad který se týká nemovitosti, čestné prohlášení atd.)
  • nemáte-li u studny vybudované po datu 1. ledna 1955 stavební povolení, získejte povolení dodatečně včetně kolaudace, jinak může stavební či vodoprávní úřad zahájit řízení o odstranění stavby
  • zkontrolujte si, zda u studny vybudované po 1. lednu 1955 máte povolen i odběr vody
  • pokud je studna používána k jiným účelům než k individuálnímu zásobování domácnosti vodou, je nutno zajistit povolení k nakládání s vodami u všech studní (i u těch, které jsou vybudovány před rokem 1955)
  • při odběru z jednoho vodního zdroje větším než 6 000 m3 za kalendářní rok nebo větší než 500 m3 za kalendářní měsíc je třeba platit poplatky, jejich sazbu určuje příloha č. 2 zákona o vodách (aktuálně je pro zásobování pitnou vodou 2,- Kč/m3 a pro ostatní účely 3,- Kč/ m3)
Email this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

Roman Vlček

ENVICOM SAFETY s.r.o. (www.envicom.info)

Napsat komentář