Jak na kvalitní Plán BOZP na staveništi?

tisk

Dotaz: Jednou z povinností zadavatele stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. je zajištění zpracování Plánu BOZP. Plán může zpracovat pouze Koordinátor BOZP. Kdy je nutno Plán BOZP nechat zpracovat? Jak má zadavatel stavby poznat dobře zpracovaný Plán BOZP a jak nejlépe postupovat při výběru jeho zpracovatele?

Odpověď:

Plán BOZP je nutno zpracovat vždy, když budou na staveništi vykonávány práce a činnosti, vystavující pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (blíže příloha č. 5 NV č. 591/2006 Sb.). Dále je nutno zpracování Plánu BOZP zajistit v případě, kdy budou na stavbě s dvěma a více dodavateli překročeny parametry uvedené v §15 odst. 1 zákona č. 309/2066 Sb.:

 • celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den,
 • celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Plán BOZP je nutno zpracovat již v přípravné fázi stavby, musí vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během realizace stavby musí být Plán BOZP průběžně aktualizován. Zadavatel stavby, který nezajistí zpracování Plánu BOZP před zahájením prací nebo jeho aktualizaci při realizaci stavby, se vystavuje sankci podle § 17 odst. 2 písm. d) nebo § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 251/2005 Sb. až do výše 400 tis. Kč.

Bohužel je možno se na řadě staveb nadále setkat s „Plány BOZP“, obsahující pouze zkopírované části obecně závazných právních předpisů, nic neříkající obecné povinnosti dodavatele stavby a požadavky bez návaznosti na konkrétní podmínky staveniště, specifická rizika, použitou technologii výstavby, sled prací a harmonogram stavby. Nejhorší variantou při zpracování „Plánu BOZP“ bývá pouhé přepsání identifikačních údajů stavby na opakovaně recyklovaném dokumentu. Takový způsob zpracování dokumentace BOZP představuje obrovské riziko pro všechny účastníky stavby.

Kvalitní a dobře zpracovaný Plán BOZP vždy:

 • rozsahem a obsahově odpovídá požadavkům přílohy č. 6 aktualizovaného NV č. 591/2006 Sb.
 • je zpracován pro podmínky konkrétní stavby
 • zahrnuje postupy prací odpovídající skutečnému rozsahu a charakteru stavby
 • řeší návaznost, souběh a vzájemné ovlivnění prací jednotlivých dodavatelů
 • popisuje konkrétní rizika a specifikuje opatření k jejich omezení
 • odráží specifické podmínky konkrétní stavby (příkladem může být práce více jeřábů, přítomnost sesuvných území, zajištění bezpečných přístupů na pracoviště, stavba za probíhajícího provozu výroby, přítomnost ekologické zátěže či azbestu atd.)

Jak postupovat při vývěru zpracovatele Plánu BOZP a koordinátora BOZP v přípravné fázi stavby? Zcela nezbytné je, aby zadavatel vždy:

 • ověřit reference koordinátora a zkušenosti jiných investorů s jeho prací, nejlépe  dotazem na kontaktní osoby uváděné v referencích
 • požadoval předložení dříve zpracovaných Plánů BOZP
 • umožnil podrobné seznámení zpracovatele Plánu BOZP s podmínkami staveniště
 • předal (pokud možno) kompletní dokumentaci a potřebné informace o stavbě a dodavatelích (dobrý Koordinátor vždy „obtěžuje“ stavebníka a projektanta technickými dotazy a požadavky na podklady)
 • trval na spolupráci mezi Koordinátorem a projektantem již v době přípravy projektové dokumentace stavby

Takový postup a dobré plánovaní sledu prací nejlépe eliminuje rizika na staveništi a vždy ušetří čas a nemalé finanční prostředky během realizace stavby.

Email this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

Roman Vlček

ENVICOM SAFETY s.r.o. (www.envicom.info)

Napsat komentář